Privacyverklaring

 Dit is de privacyverklaring van Stichting House of Dreams Foundation, inschrijfnummer K.v.K. Eindhoven 66.88.00.68.

 De stichting respecteert de privacy van al haar donateurs en de gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de door u verschafte persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

De stichting is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites die via een link met deze website bereikbaar zijn. U kunt het privacybeleid van die andere sites raadplegen door hun op website hun privacyverklaring aan te klikken.

Verwerking van persoonsgegevens door onze stichting

Uw gegevens worden opgeslagen in onze administratie en worden gebruikt om onze diensten en activiteiten, volgend uit het doel van onze stichting, aan u te kunnen leveren en u te kunnen informeren over onze mailings en activiteiten.

Uw gegevens kunnen ook gebruikt worden om u met nieuwsbrieven of anderszins te informeren over activiteiten en (wetenschappelijk) onderzoek / informatie van derden die het onderwerp van onze stichting betreffen. Uw (e-mail)adres zal daarvoor alleen gebruikt worden zolang u geen bezwaar aantekent. U kunt het ontvangen van de informatie altijd stopzetten op de in de mailings aangegeven methode.

Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt door de stichting House of Dreams Foundation. Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden tenzij wij daartoe verplicht zijn door de wet of een rechterlijke uitspraak, als u toestemming hebt gegeven voor die verstrekking of de verstrekking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en onze stichting.

U heeft altijd de mogelijkheid uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen of te laten verwijderen. U kunt daartoe een verzoek doen bij het secretariaat.

De stichting bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig voor het doel waarvoor ze in de administratie zijn opgenomen en gebruikt. Uw persoonsgegevens zullen bewaard worden conform vereisten belastingdienst.

Ook met vragen of voor meer informatie neem contact met ons op.